Obchodní podmínky pro e-shop #KratoMonster, na webové adrese
www.KratoMonster.cz
Michal Macháček, se sídlem: Prameny 823/17, Karviná 734 01, IČO: 21267197
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na
internetové adrese www.KratoMonster.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) stanovené
Michalem Macháčkem, se sídlem Prameny 823/17, Karviná 734 01 (dále jen
„prodávající“) se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na
internetové adrese www.KratoMonster.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež
jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem
na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen„elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1027588988/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);

• Bezhotovostně online platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti
uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná
do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo
upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný
případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení
od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího info@KratoMonster.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno
do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek
vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud
s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další
práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914
1925, § 20992117 a § 21612174 občanského zákoníku a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží
bylo vadné již při převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v
jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu
připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy
uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za
jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění
práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže
vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu
nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo
pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však
v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za
vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba
určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího
bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení
opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle
předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně,
v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků
nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující
právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené
prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit
zejména osobně na adrese Prameny 823/17, Karviná 734 01, telefonicky na čísle +420 604 564 997 či elektronickou poštou na adrese info@KratoMonster.cz

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo
bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující
změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady,
která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může
kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k
povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může
kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění
vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný
výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující
i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo
neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti
nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez
vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu
působilo značné obtíže.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy info@KratoMonster.cz Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, IČO: 21267197, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je
kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro
účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely
plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších
předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu
ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů
kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle
předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu
poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by
se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008
o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Michal Macháček,
Prameny 823/17, Karviná 734 01 adresa elektronické pošty
info@KratoMonster.cz, telefon +420 604 564 997

V Karviné 19.02.2024
Michal Macháček